سایت خدماتی بیست تولزابزار تبادل لینک اتوماتیک
سایت خدماتی بیست تولزابزار تبادل لینک اتوماتیک
حرف هایی از ته دل

حرف هایی از ته دل

وبی که میتونید توش حرف بزنید...دردودل کنید...اینجا اندازه ی تمام حرفهای ناگفته جا هست...اینجا برای همه ی حرفهای خودمونی به رنگ صورتی جا هست... من گوش دارم و به تمام درد و دل هایت گوش میدهم دوست صورتی من...

حرف منه... صورتیه صورتی...

روزے
مــــــــے رســــــــد ڪـــــــــــﮧ . . .

در خـــیــــــــال خـــــــــــود . . .


جــــــاے خـــــالــــے ام را حـــس
ڪـــنـــــــے . . .


در دلـــــت بــــــــــا
بــغـــض بـــگــــــــویـــــــــــے . . .ڪـــــــــاش ایــنــجــــــــــــا بـــــــــــود . .
.


امـــــــــا مـــــن
دیـــگــــــــــــر . . .بـــــــــــﮧ خــــــــوابـــــت هــــــــــم نــمـــــــے
آیـــــــــــم . ..

 

 

خــدایا...

 

گاهــی دلــم میخــواد وقتــی بغــض می کنــم
،

 

 

از آسمــون بـیای پایین اشکامــو پاکــ کنــی ،

 

دستمــو بگیــری و بگــی : اینجــا آدمــا اذیتــت می کنـند ؟

 

بیـــا بریــم ...

 

 

 

اصـــــلا به روی خـــودمهـــــم
نمے آورم کهنیـــستی

هـــــر روز صبـــــح

شـــماره ات را مےگـــیرم

زنـــــی می‌ گوید:
دســتگــاه
مشـــترک …

حرفــــش را قــطــع مےکنم...

صدایـــت چرا انقـــدر عـــوض شـــده
عزیـــزم؟

خوبی؟ ســــرما که نخورده ای؟مے دانی دلـــم چقـــدر بـــرایـــت تنـــگ شـــده است؟

چنـــد
ثانیــه ای ســـکوت
مے کنم...

من هـم خـــوبم

مزاحــمت نمے
شوم....

اصـــلا به روی خـــودم هـــم
نمے آورم
کـه نیــســتی...

 

 

مے گویند پرخاشـــگر شـــده
ام!

 

نــہ
،

 

فقط
هرڪــس ڪ ِ لحظه اے یادت را از ذهــنم
بگیــرد

 

گیـــرم با
یـــڪ عطـــسه ے
معمولے

 

نمے توانم سر بـ
تنــش بگــــذارم!

 

می گویـــند خـــــواب ندارم

 

نــہ!

 

فقـــط دوباره منـــتـــظر
توام

 

مے ترســـم چشـــم روے هم بگذارم و بیایے!

 

  ِچیـــزیـــم
نیســـت ...
!

 

دَر عوض
،

 

موسیقے آرام گوش مے
دهـــم!

 

قُرص
هایم را دوبرابر مے خــورم!

 

و فقط
بـ گوشـــه
دیـــوار خیره
مےشوم!

 

اصلا ً اتفاق عجیبے نیفتاده!

 

فقط انــگار

 

ســرمبلایے دارد
مے آید ...

 

 

چقــــدر سختـــــ استــــــ بعـــد از ســـالهــــاانتظـــار....                                 

 


 

                        نیمــــه ی گـــم شــده اتــــ راکـامــل بیـــابی!!!!

 

[ پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢ ] [ ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ ] [ هستی آریا ]

[ نظرات () ]

دنبالتــــــــــــــــــــم...
دنبال کسی میگردم...
 
 
 
 
בنبــال کســی می گردم کـﮧ تــوے بهــار کـﮧ زنگ
بزنــم بـבوטּ هیــچ בلــیلے بگم
:"مــیاے بریم
زیر ایــن رگبــار وُ هــواے خوش قدم
بزنیـم؟! "

בر جوابـــم فقط بگـﮧ
:


" نیـــمـ
ساعت בیگــــﮧ کــجا باشم ؟!
"

توے
تابستــوטּ کـﮧ زنگ بزنمـ بـבوטּ هیچ בلیلے وُ بگــمـ
:" میــاے
بریمـ خیـابـون تا هرجــا شـב قدمـ
بزنــیمـ ؟! "

בر جوابــمـ فقط بگـﮧ
:


" ناهار اونجـــایــے کـﮧ من میــگم ...
"توے پاییــز کـﮧ زنگ بزنــمـ و بـבوטּ هیچ בلیلے
بگمـ :

" میاے صــداے ناله ے برگهاے خیــابــونــارو בر
بیاریمـ خش خش صدا بدَטּ ؟!
"בر جوابــم
فقط بگـﮧ :


" בوربینتم بیـــار...
"

توے زمستــون زنگ بزنمـ بـבوטּ هیــچ בلیلے بگمـ
:" چنارهاے
خیــابــونـــآ منتظرטּ با یـﮧ عالمه برف
!! "بعــב با
ترבید بگـــمـ :

" میــاے کـﮧ
؟! "בر جوابـــمـ
بـבون مکث بگـﮧ:


" یـﮧ
جفت בستکــش میارمـ فقط ... یـﮧ لنگــه
من ، یـﮧ لنگــه تو
...

سر اینکــه בستاے گره شده مون توے جیب کـے باشـﮧ بعـבا تصمیمـ میگیریـــم
..."

 

 

 

[ پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢ ] [ ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ ] [ هستی آریا ]

[ نظرات () ]

 

تو روخواستن قشنگ بود عین یه رویای زیبا درست مثل رسیدن به تموم ارزوهای دنیا تورو خواستن مثل یه بهونه واسه زندگی بود مثل یه عشق واقعی مثل خوشبختی محض بود  ...                                                     

 

از طرف وثوق

[ پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢ ] [ ۱٢:۳۳ ‎ب.ظ ] [ هستی آریا ]

[ نظرات () ]

وااااای این اس ام اس...
هیچی مثه دیدن این پیام حال ادمو خوب
نمیکنه...
مخصوصا اگه دلت گرفته باشه...
 

 

[ چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٢ ] [ ٦:٢٠ ‎ب.ظ ] [ هستی آریا ]

[ نظرات () ]

 

بهـــترین لحظه اون موقعــس که

برگردی یکی رو که خیلی دوسش داری نگاهش کنی

ببینی اونم داشته تو رو نگــاه
میـــکرده

 

[ چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٢ ] [ ٦:۱۳ ‎ب.ظ ] [ هستی آریا ]

[ نظرات () ]

وفادارم... به خودم...

در این شب سرد دلم یه
عالمه تو میخواهد
که در اغوشت بگیرم
ولی تو نیستی و من
در آغوش خودم
هستم،
من خودم را در آغوش گرفته ام...
نه چندان با لطافت...
نه چندان با
محبت...
اما وفادار وفادار !!!!!!

بغلماچزبان

[ چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٢ ] [ ٦:٠٦ ‎ب.ظ ] [ هستی آریا ]

[ نظرات () ]

 

 

سهراب گفتی:چشمها را باید
شست... شستم ولی...؟

گفتی:جور دیگر باید دید ... دیدم
ولی...؟

گفتی:زیر باران باید رفت... رفتم ولی...؟

او نه چشم های خیس
و شسته ام را دید

نه نگاه دیگرم را

او هیچکدام را ندید!!!

فقط
در زیر باران به طعنه ای خندید و گفت: دیوانه ی باران ندیده...

[ چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٢ ] [ ٥:٥۸ ‎ب.ظ ] [ هستی آریا ]

[ نظرات () ]

حسین پناهی... 5:2"


ساعت پنج ُ دو دقیقه ی بامداد است !

 

از سر ُ صدای گربه ها در آن سوی پنجره

 

احساس ِ آرامش می کنم !

 

نفس ِ سرد ِ مرگ را بر گردنم احساس می کنم !

 

گاه به سرم می زند که خانه را به آتش بکشانم ،

 

تا او را بسوزانم ...

 

ولی خودکشی

 

بدترین ُ تابلوترین جلوه ی خودخواهی ُ غرور است !

 

                          

 

                                                                             
"حسین پناهی"

[ چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٢ ] [ ٥:٥۱ ‎ب.ظ ] [ هستی آریا ]

[ نظرات () ]

خداااا دلم گر فتـــــــــــــــه....

به وسعت آسمان دلم گرفته است..

 

گاهی دلت میخواد یکی بود که بی منت دوستت داشت

بی منت به حرفات گوش میداد

بی منت همراهیت میکرد

بی منت در آغوش میگرفتت

بی منت بودنت بهش آرامش میداد

کاش بود... کاش یکی بود که بودنم براش مهم بود. که چه جوری بودنم
براش ارزش داشت. کاش بود...چقدر بده که بهت بگن بودنت مایه زنج و عذابه. چقدر سخته
که توی این روزای سرد وجودت آزاردهنده اطرافیانت باشه... خدایا کمکم کن دیگه کسی رو
آزار ندم مخصوصا" کسایی که دوسشون دارم... خدایا بهم توان بده تا بتونم تنهایی از
پس این زندگی لعنتی بر بیام...

بهم صبر بده خدا...

 

 

[ چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٢ ] [ ٥:٤۸ ‎ب.ظ ] [ هستی آریا ]

[ نظرات () ]

به سلامتـــــــــــــــی....

به سلامتیه اون پسری که ...:وقتی تو خیابون

نگاهش به یه دختر ناز و خوشگل میفته ،

بازم سرشو میندازه پایینزیر لب می گه

... : اگه آخرشم باشیا انگشت کوچیکه ی عشق من نیستی... ااااااره

[ چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٢ ] [ ٥:٤۳ ‎ب.ظ ] [ هستی آریا ]

[ نظرات () ]

 

احساس
است…
مزرعــــه که نیست
هـــــی شخـــمش میـــــزنی
لعنتــــــی…!
.
.
.
مانند شیشه
شکستنـــــم آسان بـــود . .
.
ولی
دیگـــر به مــن دست نزن
این بار زخمی ات خواهم
کرد
.
.
.
این اشتباه من بود که کار های تو رو با یه “ش” اضافه می
خوندم
تو به قلبم “عق ” زدی و من اونو “عشق” می دیدم
تو برای دلم “ور” زدی و
من اونو “شور” زدن دلت می دیدم
تو اراجیفت رو “عر” می زدی و من همه اونها
رو”شعر” می دیدم
تو ارزش یه “اه” رو هم نداشتی اما من تورو “شاه” می دیدم
!
.
.
.
تو سراپا ادعایی عزیزم …
انکار نکن !
عشقت را چشیدم ،
طعم کشک میدهد !
.
.
.
صدا …
دوربین …
حرکت …
باز هم برایم
نقش بازی کن !
.
.
.
هنوز آنقدر ضعیف نشده ام
که خطرِ ریزشِ این
کـوه را جار بزنم
اما تــــو
حوالیِ من که می رسی احتیاط
کن
.
.
.
من اگر دختر نفرین شده ی اندوهم
یا که از نسل گلی هرزه
میان کوهم
تو هم آن آدمک چوبیه پیمان شکنی
که فقط لایق آتش
زدنی
.
.
.
وفا ! یعنی این که :
بعد از رفتنت
حتی نگذاشتم کسی
بفهمد مرا دور زدی !
.
.
.
نــَـمـَــکــ بَـــر زَخمــَم
نَپـــــــاش
یادَت باشَـــــــــــــــــــــــد
این نَـــمَـــــکـــ
هـــارا از سـَـــرِ سُـــفره ی دِلِ مَـــــن
بَــــرداشتی…
.
.
.
تمام شدن من پایان من نیست… آغاز بی لیاقتی
توست
.
.
.
خــودَم قَبـــول دارم کـــهنه شـــده ام
آنـــقدر
کــهنه…
کــه می شــوَد
رویِ گَرد و خـــاک تَنـــَم
یــادگــاری
نــوشت…
بنویس
و…
برو…..
.
.
.
تنهایى با ارزشه چون خالی از
انسانهاى بى ارزشه…
.
.
.
تقصیر تو نیست، مقصر معلم دستور زبان فارسی
بود:
به من نگفت که من با هر تویی ما نمیشود!
.
.
.
امروز به
“آنهایی” می اندیشم که روی شانه هایم” گریه کردند
و نوبت “من” که شد “شانه ” خالی کردند
!!!
.
.
.
پستی در تو موج میزند
احساست را بریده اند
؟!
.
.
.
نمی دانــــم
شاید فکر میکنی که فقط خودت میدانـــی
بوی
گند کثافتت شهر را گرفته
حالا همه میدانند …
.
.
.
تو خوبی ، تو
ماهی ، یه دونه ای
آره…
فقط آدم هم بشی حــــلّــــــه . .
.
.
.
.
دیـــــــــــگر هیـچ چیــز مشتــــــــرکی بیــن مـا
نیــــست. . . . .
تنـــــها آسمــــــانمــان یـــــکـــیست . .
.
.
.
.
بگـــذار آغوشم بـــرای همیشه یخ بـــزند
نمی خواهم کـــسی
شـــال گردن اضافی اش را دور گـــردن احســـاسم بیاندازد . . .
!
.
.
.
نترس جانم!
ظرفیت باور من به اندازه ی همه ی دنیاست
تو دروغت را
بگو
.
.
.
ای دل بی ارزش !
لامـــصب……………..یاد بگیر !
اگه کسی
بهت گفت دوسِتـــــــ دارم
لزوما به این معنی نیست که کَسِ دیگه ای رو دوست
نداره…!
.
.
.
بعضی آدمها باید مثل جعبه ی سیگار برچسب هشدار داشته
باشن
تا فراموش نکنی که دوست داشتنشون
فقط برای تو ضرر
داره…
.
.
.
این روزهــا ،
هر جایی را که نگاه می کنم پـــــــــ ـر است از وجود آدم
های” بی وجـــ ـود ” …
.
.
.
زیاد فرقی نکرده…
خودِخودشه
فقط
اونی که داره باهاش قدم میزنه
” من ” نیستم
.
.
.
دل را بدنام
نکنیـــــــــــــــــم …
آنچه بعضی ها در سینه دارند
کاروانسراست ؛
نه دل

.
.
.
از پنجره شستند چرا ؟؟باران را
از یاد ببردند چرا ؟؟ یاران
را
آنها به گمان خویش روشنفکرند
باور نکنید این دغل کاران
را
.
.
.
دوستت دارم هایت را باور می کنم
درست مثل امضای آخر نامه
هایت که می گویی خون است…
اما طعم آب انار می دهد
.
.
.
وقتی بنا را
بر رفتن گذاشتی …
تو با هر سیب کرم خورده ای وسوسه میشوی …
پس همان بهتر که
نباشی …
برو … !
.
.
.
این روزها هرکی منو میبینه میگه :
وااای
خوش به حالت چقدر لاغر شدی !!! رمز موفقیتت چی بوده ؟
من فقط لبخند میزنم و تو
دلم میگم : بازیچه شدن …
.
.
.
ز دوستان دو رنگم عجیب دل تنگ
است
فدای همت آن دشمنی که یکرنگ است
.
.
.
زخــمهـایــم به طعنـه مـی گــوینــد : دوستــانــت ، چـــقدر بـــانمـــک انـــد…..
.
.
.
هر
چیزی زیادیش دل رو میزنه ، زیاد دوستت داشتم …
هروقت حرف دلمو زدم ، دلتو زدم
!
.
.
.
ساکت نیستم
لبهایم هم نسوخته است
تنها
تمام
من
تاول زده
از آشی که نخورده ام…
.
.
.
این روزها ساکت که
بمانی…
می رود به حساب جواب نداشتنت
عمرا اگر بفهمند داری جان میکنی
تا
احترامشان را نگه داری …..

[ سه‌شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٢ ] [ ٧:۱٦ ‎ب.ظ ] [ هستی آریا ]

[ نظرات () ]

 

به ما ظلم شده است : آنگاه که در کودکی داستان سیندرلا و زیبای خفته را برایمان خواندند ُ داستان سیندرلا که در ان شاهزاده فقط یکی را انتخاب میکرد یکی را و با همو میرقصید پس از ناپدیدشدنش با تنها نشانه ای که از او داشت یعنی یک لنگه کفش تمام شهر را زیرورو کرد و داستان زیبای خفته آنگاه که شاهزاده پس از تحمل مشقت ها و شجاعت های بسیار خود را به برج تک معشوقه اش میرقصاند و به ما ظلم شده است آنگاه که پس از تمام آن داستانها در بزرگسالی نشانمان دادند که چگونه شیوخ عرب سعی میکردند بین همسران متعددشان عدالت برقرار کنند !

 

 

مرضیه جون از طرفدارای وب... ماچ

[ شنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٢ ] [ ٩:٤٢ ‎ب.ظ ] [ هستی آریا ]

[ نظرات () ]