سایت خدماتی بیست تولزابزار تبادل لینک اتوماتیک
سایت خدماتی بیست تولزابزار تبادل لینک اتوماتیک
حرف منه... صورتیه صورتی... - حرف هایی از ته دل

حرف هایی از ته دل

وبی که میتونید توش حرف بزنید...دردودل کنید...اینجا اندازه ی تمام حرفهای ناگفته جا هست...اینجا برای همه ی حرفهای خودمونی به رنگ صورتی جا هست... من گوش دارم و به تمام درد و دل هایت گوش میدهم دوست صورتی من...

حرف منه... صورتیه صورتی...

روزے
مــــــــے رســــــــد ڪـــــــــــﮧ . . .

در خـــیــــــــال خـــــــــــود . . .


جــــــاے خـــــالــــے ام را حـــس
ڪـــنـــــــے . . .


در دلـــــت بــــــــــا
بــغـــض بـــگــــــــویـــــــــــے . . .ڪـــــــــاش ایــنــجــــــــــــا بـــــــــــود . .
.


امـــــــــا مـــــن
دیـــگــــــــــــر . . .بـــــــــــﮧ خــــــــوابـــــت هــــــــــم نــمـــــــے
آیـــــــــــم . ..

 

 

خــدایا...

 

گاهــی دلــم میخــواد وقتــی بغــض می کنــم
،

 

 

از آسمــون بـیای پایین اشکامــو پاکــ کنــی ،

 

دستمــو بگیــری و بگــی : اینجــا آدمــا اذیتــت می کنـند ؟

 

بیـــا بریــم ...

 

 

 

اصـــــلا به روی خـــودمهـــــم
نمے آورم کهنیـــستی

هـــــر روز صبـــــح

شـــماره ات را مےگـــیرم

زنـــــی می‌ گوید:
دســتگــاه
مشـــترک …

حرفــــش را قــطــع مےکنم...

صدایـــت چرا انقـــدر عـــوض شـــده
عزیـــزم؟

خوبی؟ ســــرما که نخورده ای؟مے دانی دلـــم چقـــدر بـــرایـــت تنـــگ شـــده است؟

چنـــد
ثانیــه ای ســـکوت
مے کنم...

من هـم خـــوبم

مزاحــمت نمے
شوم....

اصـــلا به روی خـــودم هـــم
نمے آورم
کـه نیــســتی...

 

 

مے گویند پرخاشـــگر شـــده
ام!

 

نــہ
،

 

فقط
هرڪــس ڪ ِ لحظه اے یادت را از ذهــنم
بگیــرد

 

گیـــرم با
یـــڪ عطـــسه ے
معمولے

 

نمے توانم سر بـ
تنــش بگــــذارم!

 

می گویـــند خـــــواب ندارم

 

نــہ!

 

فقـــط دوباره منـــتـــظر
توام

 

مے ترســـم چشـــم روے هم بگذارم و بیایے!

 

  ِچیـــزیـــم
نیســـت ...
!

 

دَر عوض
،

 

موسیقے آرام گوش مے
دهـــم!

 

قُرص
هایم را دوبرابر مے خــورم!

 

و فقط
بـ گوشـــه
دیـــوار خیره
مےشوم!

 

اصلا ً اتفاق عجیبے نیفتاده!

 

فقط انــگار

 

ســرمبلایے دارد
مے آید ...

 

 

چقــــدر سختـــــ استــــــ بعـــد از ســـالهــــاانتظـــار....                                 

 


 

                        نیمــــه ی گـــم شــده اتــــ راکـامــل بیـــابی!!!!

 

[ پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢ ] [ ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ ] [ هستی آریا ]

[ نظرات () ]