وفادارم... به خودم...

در این شب سرد دلم یه
عالمه تو میخواهد
که در اغوشت بگیرم
ولی تو نیستی و من
در آغوش خودم
هستم،
من خودم را در آغوش گرفته ام...
نه چندان با لطافت...
نه چندان با
محبت...
اما وفادار وفادار !!!!!!

بغلماچزبان

/ 1 نظر / 24 بازدید
ممد

من هستما هستی جان[بغل]